โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีมติ รับทราบ
ผลการประชุมคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บท
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-พัฒนาการ-
สำโรง) จัดอยู่ในโครงข่ายเพิ่มเติม
 

อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 ได้กำหนดที่จะเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า
10 สายทาง ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบภายใน 4 ปี (พ.ศ.2558) ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วย  กระทรวงคมนาคมจึงได้
มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เริ่มก่อสร้างได้
ภายในกรอบระยะเวลาตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการศึกษา
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไว้แล้ว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-
2554 และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment; EIA) ของโครงการระบบขนส่งมวลชน
สายสีเหลืองเข้มและสายสีเหลืองอ่อน ก็ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

 

 

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
 
 
งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง
   

วันพฤหัสบดีที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เวลา 09.00  – 12.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น15 โรงแรมเมเปิ้ล ถนนศรีนครินทร์  เขตบางนา กรุงเทพมหานครฯ